02:03:04 05/06/07

இந்திய முறையில் நாளையையும் வேளையையும் குறிப்பவர்களுக்கு, இன்று மதியம் இரண்டுமணி மூன்று நிமிடம் நான்கு மணித்துளிகள் சிறப்பானது. அப்போது நேரக் குறிப்பு இவ்வாறு இருக்கும்: 02:03:04 05/06/07. இன்று அதிகாலையிலும் இவ்வாறு இருந்திருக்கும். அந்த நேரத்தை உறக்கத்தில் கழித்தவர்கள் இந்த சிறப்பு நேரத்தை எதிர்நோக்குங்குங்கள்.