லிஸ் ஹர்லி அருண் இந்தியக் கல்யாணம்


இந்தியாவில் வந்து ஊடகங்களின் கவனத்தை கவர்ந்த ஆடம்பர கல்யாணத்தின் படக் காட்சிக் கோவை:
படத்தைக் 'கிளிக்'குக!